Vize a cíle

Cílem Moc Díky z.s.  je:

Nečerpáme dotace, nebereme granty, neboť dle našeho přesvědčení to je zlo. Pokud již někdo ( stát, město atd ) má přebytečné peníze či snahu pomoci tak je má dát rovnou potřebným, a ti ať si rozhodnou za co a jak je utratí a nemá dávat prostor aby se na takové pomoci obohatil někdo jiný.
Každou korunu kterou přispějete na konkrétní projekt, dostane ten konkrétní člověk, náš provoz je hrazen z našich prostředků a z příspěvků určených konkrétně pro nás.

1/3

a) rozvíjení pozitivních hodnot v lidském životě – umění „žít spolu“
b) odstraňování bariéry v komunikaci a lidských vztazích
c) pořádání zájezdů, ozdravných a rekondičních pobytů
d) osvětová činnost – život s handicapem
e) členové sdružení spolu jednají bez předsudků a ponižování, respektují vzájemně své rozdílné názory a hodnotová východiska
f) zajišťování a účast na sportovních, kulturních a společenských akcí

2/3

g) podpora možnosti rozvoje osobnosti
h) zajišťování finančních prostředků k úhradě provozních nákladů spojených s provozem a přepravou osob ZTP a ZTP/P, resp. paraplegiků, imobilních a handicapovaných
ch) zajištění finančních prostředků na provoz z.s.
i) poradenství pro ZTP a ZTP/P, imobilní a postižené
j) získávání použitých a funkčních kompenzačních pomůcek a jejich následné poskytování potřebným
k) půjčování kompenzačních pomůcek
l) zprostředkování a poskytování asistence
m) pořádání veřejných sbírek na jednotlivé projekty pro hendikepované, imobilní, držitele průkazu ZTP a ZTP/P
n) osvěta v životě a životních komplikacích zdravotně postižených a znevýhodněných.
o) pomoc a zprostředkovaní pomoci při přírodních, humanitárních katastrof a epidemii

3/3

p) pomoc a zprostředkovaní pomoci pozůstalým po příslušnících armády ČR a IZS
r) pomoc a zprostředkovaní pomoci pozůstalým kterým zahynul člen rodiny při pomoci druhým a ochraně života a majetku
s) pořádání sbírky na vlastní provoz
t) ochrana přírody a krajiny
u) pořádání kulturních a osvětových akcí
v) vydávání knih, letáků a brožur a publikační činnost
w) výroba, nákup a prodej reklamních předmětů, sloužících k propagaci z.s.
x) spolupráce s orgány veřejné správy, církevními a jinými občanskými spolky a sdruženími
y) prosazování a hájení práv, zájmů a potřeb osob ZTP a ZTP/P resp. osob se sníženou pohyblivostí, imobilních a handicapovaných osob

Podporovat hendikepované, radou, asistencí a zprostředkování finanční pomoci.
Provozování speciální bezplatné telefonní linky pro osamělé a opuštěné.

zavolejte nebo napište nám sms a zavoláme Vám .
auto pro Petru dotace granty zlo snahu pomoci potřebným

sbírka na "SEN, auto pro vozíčkářku Petru".