Účetně o darech

„( Nejsme promovaní účetní ani auditoři, proto prosím veškeré informace na této stránce doporučuji ověřit u vaší účetní. Čerpali jsme jen z informací volně dostupných na NETu.“

Poskytnutím pomoci (daru) si rovněž můžete snížit daňovou povinnost u daně z příjmů.
Především občané – fyzické osoby využívají možnosti daňového zvýhodnění při poskytování darů.
U právnických osob je darování jeden ze způsobů daňové optimalizace.
Kromě samotné možnosti snížení základu daně, může jít pro firmu též o jistý druh prezentace, vytváření dobrého jména, zviditelnění se (na listině dárců apod. ).

Aby stát podpořil tyto humanitární, charitativní a jiné projekty a motivoval i samotné dárce k poskytování darů, je možné využít institutu daňového zvýhodňování darů při zdaňování příjmů, kdy si poplatník může od daňového základu odečíst poskytnuté dary a snížit tak svoji daňovou povinnost. Poplatník tímto způsobem vlastně rozhoduje o daňovém určení alespoň malé části své daňové povinnosti, tzn. část své daňové povinnosti takto může místo odvodu do státního rozpočtu (přestože stát ví jistě nejlépe co s penězi ) věnovat vybrané organizaci, nebo na zvolený účel, samozřejmě k tomu musí přidat i své finanční prostředky.

Výše daru a maximální limit

Úhrnná hodnota daru musí ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Jedná se o základ daně před uplatněním všech nezdanitelných položek. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Za dary, jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně se považují i nepeněžní dary včetně služeb, které se ocení, pokud není známa jejich cena cenami zjištěnými podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (§ 3 odst. 3 a § 23 odst. 6 zákona). Pokud již byla hodnota darovaného výkonu – služby zahrnuta do daňových výdajů (nákladů), je nutno upravit daňové výdaje (náklady).

viz. www stránky ZDE https://www.stormware.cz/podpora/LegServis/Dary_jako_nodcitatelna_polozka.aspx

nebo zde

https://www.i-poradce.cz/  

sbírka na "SEN, auto pro vozíčkářku Petru".