Darovací smlouva

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

ke stažení:Darovací smlouva Moc diky
Vzor – darovací smlouva.

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

DAROVACÍ SMLOUVA

…………………………………..
nar. ………………………………
bytem…………………………….
IČO: . ………………………………

(dále jen jako „dárce“)

– na straně jedné –
a
Moc díky ! z.s.

IČ: 086 36 001
se sídlem Prosecká 37/40, Prosek, 190 00 Praha 9
zapsaný v oddíle L vložce 72649  u Městského soudu v Praze
(dále jen jako „obdarovaný“)

– na straně druhé –

uzavřeli ve smyslu ustanovení § § 2055 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného data tuto

darovací smlouvu

1.1.      Dárce touto smlouvou převádí obdarovanému dar – finanční částku ve výši:
………………. ,- Kč  (slovy: ………… korun českých)

a obdarovaný dar přijímá a zavazuje se využít ho výlučně v souladu s účelem a posláním spolku tak, jak je uvedeno ve stanovách spolku.

1.2.      Obdarovaný prohlašuje, že je dle osvědčení Magistrátu hl. města Prahy čj. MHMP 2529583/2019, ze dne 18.12.2019 oprávněn konat veřejnou sbírku, a to na území celé České republiky od 26.12. 2019 na dobu neurčitou s tím, že veřejná sbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky č. 2001714987 / 2010, vedeném u Fio Banka, a.s.

1.3       Dárce je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů oprávněn odečíst si dar od základu jako hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek.

1.4.       Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy, která nejsou řešena touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy.

1.5.       Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě jimi uvedených pravdivých údajů podle jejich vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

             Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují účastníci své vlastnoruční podpisy

V Praze, dne ____________________

_______________________                                        _________________________
…………………                                                                      Moc díky ! z.s.
               dárce                                                                                      obdarovaný

 

SEN, auto pro vozíčkářku Petru
SEN, auto pro vozíčkářku Petru

http://driveandsleep.eu/

sbírka na "SEN, auto pro vozíčkářku Petru".