Stanovy nové

STANOVY

spolku

Moc díky! z.s.

______________________________________________________________

I.

Název a sídlo spolku

1.1.      Názvem spolku je:            Moc díky! z.s.

1.2.      Sídlem spolku je :              Prosecká 37 / 40, PRAHA 9 – Prosek

II.

Účel spolku

2.1.      Účelem a posláním spolku je:

a) rozvíjení pozitivních hodnot v lidském životě – umění „žít spolu“

b) odstraňování bariéry v komunikaci a lidských vztazích

c) osvětová činnost – život s handicapem

d) pomoc při účasti a účast na sportovních, kulturních a společenských akcích

e) podpora možnosti rozvoje osobnosti

f) zajišťování finančních prostředků k úhradě provozních nákladů spojených s provozem a přepravou osob ZTP a ZTP/P, resp. paraplegiků, imobilních a handicapovaných

g) zajištění finančních prostředků na provoz z.s.

h) poradenství pro ZTP a ZTP/P, imobilní a postižené

i) získávání použitých a funkčních kompenzačních pomůcek a jejich následné poskytování potřebným

j) půjčování kompenzačních pomůcek

k) zprostředkování a poskytování asistence ZTP a ZTP/P

l) pořádání veřejných sbírek na jednotlivé projekty pro hendikepované, imobilní, držitele průkazu ZTP a ZTP/P

m) osvěta v životě a životních komplikacích zdravotně postižených a znevýhodněných

n) pomoc a zprostředkovaní pomoci při přírodních, humanitárních katastrof a epidemii

o) pomoc a zprostředkovaní pomoci pozůstalým po příslušnících armády ČR a IZS

p) pomoc a zprostředkovaní pomoci pozůstalým kterým zahynul člen rodiny při pomoci druhým a ochraně života a majetku

q) pořádání sbírky na vlastní provoz

r) ochrana přírody a krajiny

s) publikační činnost

t) spolupráce s orgány veřejné správy, církevními a jinými občanskými spolky a sdruženími

u) prosazování a hájení práv, zájmů a potřeb osob ZTP a ZTP/P resp. osob se sníženou pohyblivostí, imobilních a handicapovaných osob

2.2.      Členové sdružení spolu jednají bez předsudků a ponižování, respektují vzájemně své rozdílné názory a hodnotová východiska.

III.

Členství ve spolku

3.1.      Členem spolku může být osoba starší 18 let, která projeví souhlas tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

3.2.      O přijetí za člena rozhoduje předseda, jako statutární orgán spolku.

3.3.      Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

3.4.      Spolek může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

3.5.      O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

IV.

Práva a povinnosti členů spolku

4.1.      Člen spolku má právo zejména :

a) podílet se na činnosti spolku

b) volit do orgánů spolku

c) být volen do orgánů spolku

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

4.2.      Člen spolku má povinnost zejména :

a) dodržovat stanovy spolku

b) podílet se na plnění účelu a poslání spolku

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

d) zúčastňovat se členských schůzí

V.

Orgány spolku

5.1.      Statutárním orgánem spolku je předseda. Funkční období statutárního orgánu spolku je pětileté. Předseda zastupuje spolek samostatně.

5.2.      Předseda je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.

5.3.      Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

5.4.      Členskou schůzi svolává k zasedání předseda spolku nejméně jedenkrát do roka.

5.5.      Předseda spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li předseda spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

5.6.      Zasedání členské schůze svolá předseda vhodným způsobem, zejména e-mailovou zprávou ve lhůtě alespoň deseti dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

5.7.      Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

5.8.      Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

VI.

Zánik spolku

6.1.      Spolek zaniká rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, a to výhradně na základě usnesení členské schůze spolku. Zanikne-li spolek, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání spolku.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1.      Spolek je ve smyslu ustanovení § 218 občanského zákoníku založen, neboť se na těchto stanovách shodli všichni zakladatelé spolku.

7.2.      Spolek vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku. Zakladatelé se zavazují podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku.

V Praze, dne ……………… 2019

_______________________                             _______________________

           Petra Dvořáková                                      Tomáš Novák

_______________________

Jan Rambousek

sbírka na "SEN, auto pro vozíčkářku Petru".