Darovací smlouva

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

ke stažení:
Vzor – darovací smlouva.

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

 1. Smluvní strany

  • jméno a příjmení:                         (doplnit)

datum narození:                                             (doplnit)

bydliště:                                                         (doplnit)

(dále také jen „dárce“)

a

 • jméno a příjmení:                         (doplnit)

datum narození:                                             (doplnit)

bydliště:                                                         (doplnit)

(dále také jen „obdarovaný“)

dárce a obdarovaný dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu

 1. Předmět smlouvy

  • Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví (doplnit) a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s tímto majetkem disponovat.
  • Dárce tímto daruje (doplnit) (dále jen „dar“) obdarovanému, a to do jeho výlučného vlastnictví a obdarovaný prohlašuje, že celý dar do svého vlastnictví přijímá.
  • Obdarovaný tímto potvrzuje, že celý dar mu byl darujícím předán při podpisu této smlouvy.
 1. Další ujednání v souvislosti s darováním
  • Dar se převádí bez právních vad, dluhů a břemen, na obdarovaného nepřecházejí v souvislosti s darováním žádné dluhy ani břemena.
  • Strany jsou obeznámeny s možností odvolání daru z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Vznikne-li dárci právo odvolat dar, budou strany postupovat dle ustanovení § 2068 a násl. občanského zákoníku.
  • Náklady spojené se sepsáním této smlouvy nese dárce, poplatky z darování hradí obdarovaný.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.
  • Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.
  • Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
  • Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

dárce                                                                     obdarovaný

Fáro auto pro Petru
Fáro auto pro Petru

http://driveandsleep.eu/

sbírka na Fáro auto pro Petru,